Form result

Open menu

Страхові послуги. Дем’янчук М. А.


Страхові послуги. <nobr>Дем’янчук М. А.</nobr>

Страхові послуги: практикум для студентів економічних спеціальностей першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / М. А. Дем’янчук. — Одеса : ОНУ, 2021. — 108 с. ISBN 978–617–689–432–2

Практикум з навчальної дисципліни «Страхові послуги» містить методичні вказівки до виконання практичних робіт та виконання індивідуально-дослідних завдань. Практичні роботи містять сукупність завдань і вправ, що сприяють формування вмінь та навичок на основі набутих знань. Методичні вказівки до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань містять вимоги до структури та оформлення роботи, а також варіанти завдань, що складаються із трьох теоретичних питань, тестів та задачі.

Практикум з дисципліни «Страхові послуги» допоможе у засвоєнні теоретичних знань та формуванні практичних навичок у сфері страхування та розрахований на студентів економічних спеціальностей (072 Фінанси, банківська справа та страхування, 051 Економіка, 073 Менеджмент), аспірантів, викладачів, керівників підприємств та всіх, хто вивчає ринок страхових послуг.

Interested in the book? You can order this and other books by clicking on the link

80

Comments


No comments yet

Write a comment


*All fields are required

*Your email address will not be shared